زيباشناسي مستقل و متمايز، واپسين ظهور فرهنگ مدرن است که با جدا کردن راه

خود از اهداف و منظور هاي جادويي_ديني شکوفا مي شود.

هر آنچه که اسطوره اي، جادويي و ديني است مي تواند خارج از اعتقاد در حوزه

زيباشناسي ماندگار باشد. يک پيوند ژرف پنهان ميان قلمرو  اسطوره اي و قلمرو

زيباشناسي وجود دارد. (ادگار مورن، هويت انساني)